RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.
 
Nasza spółka przywiązuje dużą wagę do spełnienia wymagań wynikających z RODO. Poniżej przedstawiamy, więc Państwu niezbędne informacje dotyczące stosowania przez naszą spółkę nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „Radbur” Sp. z o. o. z siedzibą w Somoninie, ul. Spółdzielców 1, 83-314 Somonino, NIP: 589-000-93-44.
 
RADBUR Sp. z o. o. przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera je, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy. W związku z obsługą umów zawieranych przez spółkę oraz przy realizacji świadczonych usług Państwa dane przetwarzane są nie w oparciu o wyrażoną zgodę, lecz ze względu na konieczność wykonania zawartej umowy lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. regulacji podatkowych).
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich Spółka nie będzie w stanie prawidłowo wykonać zawartej umowy, np. dostarczyć towaru oraz wystawić faktury.
 
Radbur Sp. z o. o. może przetwarzać Państwa dane osobowe np:
• w związku z zawartą umową sprzedaży, umową dostawy z montażem lub inną umową związaną z działalnością spółki (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
• gdy wypełnia obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
• gdy jest to niezbędne dla realizacji jej prawnie uzasadnionych interesów jak np. ustalenia i dochodzenia roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, jak również obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
 
Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie dłużej niż przez 6 lat (zgodnie z art. 118 k.c.) od daty wymagalności danego roszczenia.
 
Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być banki, firmy kurierskie lub ubezpieczeniowe.
 
Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.  
W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:
• prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in., jakie jej dane Radbur Sp. z o. o. przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.
• prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
• prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Radbur.
• prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  Radbur nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
• prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Radbur o zmianie swoich danych osobowych.
• prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec oraz przetwarzania danych celach marketingowych.
 
Radbur Sp. z o. o. bez zbędnej zwłoki –nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.
 
Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich Radbur Sp. z o. o. przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.
 
Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla naszej firmy. Radbur Sp. z o. o. wdrożył i nadal wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – RADBUR stanowią prawnie chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa.
 
Z dniem wejścia w życie RODO, Radbur Sp. z o. o. wyznacza Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Radbur z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, bądź na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Informujemy, że Radbur nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.
 

Lokalizacja

RADBUR Spółka z o.o.
83-314 Somonino
ul. Spółdzielców 1
woj. pomorskie


Tel.
    +48 697 200 709

E-mail:
        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.